Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, jest Magdalena Durska, właściciel domeny nadobremagdalenadurska.pl, ul. Poranek 15b/9, 60-338 Poznań.

Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.  

Przetwarzanie danych osobowych

Formularz kontaktowy

Administrator może gromadzić dane Użytkowników kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora. Dane te są niezbędne do umożliwienia Administratorowi kontaktu z Użytkownikami. Udostępniany przez Administratora formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z działalnością Administratora.

Dane gromadzone przez stronę WWW

W przypadku, gdy jest to konieczne do świadczenia usług przez Administratora lub stanowi uzasadniony interes Administratora, Administrator jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe. Takie dane mogą obejmować przykładowo adres IP. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Administratora.

Akcje promocyjne

Administrator może organizować akcje promocyjne i reklamowe. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach i reklamach, w taki sam sposób w jaki przystąpił do konkursu lub akcji.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; 
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług osób trzecich;
  • obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy;
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

Administrator jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych na stronie internetowej Administratora danych wyłącznie w zakresie powyżej określonych celów biznesowych. 

Prawa Użytkownika

Użytkownik na mocy RODO ma prawo skorzystać z następujących praw:

  • prawa do informacji – w Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie informacje co do celu przetwarzania danych Użytkowników wraz z podaniem podstawy prawnej tego przetwarzania, okresu przetwarzania danych osobowych, informacji co do przysługujących Użytkownikom praw, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • prawa dostępu – Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych, które są przetwarzane przez Administratora. Użytkownik może również otrzymać kopię danych. Możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej Administratora lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem – mailowy bądź telefoniczny.  
  • prawa do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora usunięcia swoich danych. Nastąpi to wówczas, gdy Użytkownik rozwiąże z Administratorem umowę oraz nie będzie innej podstawy prawnej, która będzie nakładała na Administratora obowiązku dalszego przetwarzania danych Użytkownika. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Administrator jest  zobowiązana prawnie, aby dalej przetwarzać dane Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym poinformowany. 
  • prawa do przenoszenia danych – na pisemną prośbę Użytkownika przeniesienia danych w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnego żądania Użytkownika, Administrator prześle na wskazany adres mailowy Użytkownika plik ze zgromadzonymi danymi. W ramach prawa do przenoszenia danych Użytkownik może wskazać podmiot, któremu zostaną przesłane dane Użytkownika. 

Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych może zostać cofnięta przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Administratora lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Administratorem.

Przeglądarki internetowe udostępniają możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Bezpieczeństwo

Dane zbierane przez Administratora są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 

Zmiana postanowień

W razie konieczności Administrator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności Administrator poinformuje Użytkowników.

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą danych kontaktowych strony internetowej administratora https://nadobremagdalenadurska.pl/kontakt/.